Metodické vedení

Anotace vzdělávácích bloků

Trh práce v MSK

 • Cíl: Účastníci by měli být schopni používat teoretické i praktické znalosti pro kariérní informování z oblasti trhu práce.
 • Výsledek: Pochopení principů, trendů a výhledů trhů práce. Účastník získá měkké a tvrdé kompetence pro kariérní informování z oblasti trhů práce.
 • Výstupy: Účastník si osvojí obecné principy fungování trhu práce z teoretického pohledu. Účastníci by měli být schopni získávat a v rámci kariérního informování dále předávat aktuální informace a trendy o trzích práce.

Aplikace Můj život po škole

 • Cíl: Účastníci by měli být schopni používat aplikaci Můj život po škole.
 • Výsledek: Pochopení principů aplikace Můj život po škole a reálná schopnost tuto aplikaci používat v rámci kariérního informování.
 • Výstupy: Účastníci si osvojí základní mechaniku používání aplikace a budou schopni ji využívat v rámci kariérního informování.

Skupinová práce v poradenství

 • Cíl: Seznámení se s principy skupinového kariérového poradenství a zažití různých metod skupinové práce na vlastní kůži (např. modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem, případové studie, brainstorming, lamač ledů, sebereflexe, exkurze, simulační aktivity, přednáška atd.
 • Výsledek: Pochopení principů skupinového kariérového poradenství.
 • Výstupy: Účastníci si osvojí principy skupinového kariérového poradenství (modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem, případové studie, brainstorming, lamač ledů, sebereflexe, exkurze, simulační aktivity, přednáška atd.)

Kariérový rozvoj a etapy kariérového poradenství

 • Cíl: Seznámení s problematikou rozvoje kariéry a etapami kariérového poradenství v souvislostech s měnícím se socioekonomickými a organizačním prostředím v průběhu 20. st. až do současnosti.
 • Výsledek: Porozumění souvislostem mezi používanými metodami v kariérovém poradenství, změnami organizací, práce a kariéry.
 • Výstupy: Porozumění možnostem, cílům i omezení metod aplikovaných v kariérovém poradenství.

Psychologické metody

 • Cíl: Přehled o základních diagnostických metodách používaných v kariérovém poradenství.
 • Výsledek: Znalost metody DVP, a metody z webových stránek emiero.cz. Principy, na kterých metody fungují a na co si dát pozor při práci s nimi. Přehled karet dostupných v kariérovém poradenství a základní principy práce s nimi. Orientační přehled některých psychodiagnostických metod, které mohou být použity ve spolupráci s psychologem.
 • Výstupy: Účastníci se budou lépe orientovat v diagnostických metodách, které mohou zvýšit kvalitu procesu kariérového poradenství zvýšením úrovně sebepoznání klienta. Některé z nich budou schopni samostatně používat.

Vedení rozhovoru v poradenství

 • Cíl: Seznámit se s technikami pokládání otázek, aktivní naslouchání, nácvik konkrétních situací, užitečnost a smysluplnost rozhovoru, podpora v rozhovoru.
 • Výsledek: Porozumění technikám pokládání otázek, rozvoj klíčových dovedností pro vedení poradenského rozhovoru (aktivní naslouchání, empatie). Skupinová a individuální práce, zážitkové aktivity, diskuse).
 • Výstupy: Baterii různorodých otázek, které při vedení rozhovoru lze využívat. Vlastní scénář první poradenské schůzky. Principy vedení rozhovoru, které se můžou využívat také při skupinové práci s klienty.

Kompetence kariérového poradce

 • Cíl: Seznámení se s třemi rovinami kariérového poradenství – sebezkušeností v kariérovém poradenství, individuální a skupinovou prací.
 • Výsledek: Uvědomění si vlastních kompetencí, Pomoci lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života. Důkladná znalost sebe sama je prvním krokem k výběru práce či studia.
 • Výstupy: Porozumění, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy.

Individuální plán poradenství

 • Cíl: Uvědomění si těžiště práce kariérového poradce, stávající se z průběžné činnosti poradenské, informační a metodické.
 • Výsledek: Souhrn činností kariérového poradce (účast na vzdělávacích aktivitách, poradenská činnost pro žáky a rodiče, identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb žáků, aktivizace a podpora žáka k zodpovědnému řízení vlastní kariéry, realizace skupinového a individuálního poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy, přenos informací o povoláních, jejich obsahu a předpokladech pro jejich úspěšné vykonávání, informace o oborech, povoláních a profesních cestách atd.) pomoci nichž je dosahováno osobních cílů žáků.
 • Výstupy: Plán práce kariérního poradce v daném školním roce.